ทัวร์ไต้หวัน : FT03 ไต้หวันอาลีซานสุขใจ 4D3N

ทัวร์ไต้หวัน : FT03 ไต้หวันอาลีซานสุขใจ 4D3N

สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
รหัสสินค้า: FT03

Quick Overview

หมู่บ้านสายรุ้ง-เจี้ยอี้- อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ชิมชาอูหลง-ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่– เมืองไทเป-ชิมพายสับปะรด-พิพิธภัณฑ์กู้กงตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-อาบน้...
+

หมู่บ้านสายรุ้ง-เจี้ยอี้- อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ชิมชาอูหลง-ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่– เมืองไทเป-ชิมพายสับปะรด-พิพิธภัณฑ์กู้กงตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-อาบน้ำแร่ในโรงแรม-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อย germanium- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง 

กำหนดวันเดินทาง

12-15 ม.ค.60 / 18-21  ก.พ.60 | อัตราค่าบริการเริ่มต้น 21,999 บาท

เดินทางโดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)